hiporehabilitácia


- je zameraná predovšetkým na pozitívne ovplyvnenie telesnej stránky človeka. Pohybový impulz, ktorý vzniká pohybom chrbta koňa v kroku sa podobá pohybu pri chôdzi zdravého človeka. Jazdec sa snaží prispôsobiť pohybu koňa, hľadá rovnováhu. Tým si mimovoľne posilňuje ochabnuté svaly a rozvíja správne pohybové vzorce a korektné držanie tela. Vyššia teplota tela koňa pôsobí relaxačne a napomáha uvoľneniu stuhnutých svalov.
Práca s malými detmi - u bábätiek sa mimoriadny dôraz kladie na to, aby hipoterapia podporila dieťatko v tej vývinovej fáze, v ktorej sa nachádza a umožnila robiť dalšie pokroky. Za asistencie rodica jazdí dieťatko na koni v ľahu na brušku, s oporou na lakťoch alebo dlaniach a kolienkach. Neustálou snahou o udržanie rovnováhy dieťatko spevňuje svalstvo celého tela.

pedagogicko-psychologické jazdenie


- je založené na vzájomnej interakcii medzi dieťaťom, koňom a terapeutom. Predstavuje komplexný prístup po stránke telesnej, duševnej, sociálnej i emocionálnej. Hlavný dôraz sa kladie na vytvorenie priateľského vzťahu dieťaťa s koňom, ktorý sa mu postupne stáva partnerom. Tento vzťah je zároveň aj hlavným motivačným činiteľom pri prekonávaní rozličných prekážok alebo plnení špecifických úloh.
Psychomotorické hry (PMH) - vhodné pre deti od 2,5 roka a deti s nerovnomerným vývinom. Hry sú mimoriadne vhodné pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Sú zamerané na celkový rozvoj osobnosti dietaťa (psychická, fyzická, sociálna stránka). Hravou formou sa prostredníctvom koňa rozvíjajú jednotlivé manuálne zručnosti, ohľaduplnosť, spolupráca a empatia. Hlavnou náplňou sú činnosti týkajúce sa poznávania života zvierat, zásad ich správania, starostlivosti o ne a pod.

športové jazdenie postihnutých


Je zamerané hlavne na športový výkon. Predstavuje aj vhodnú formu na trávenie voľného času. Hlavne v kategóriách paradrezúry (samostatné jazdenie na koni) alebo paravoltiže (gymnastické cvičenie na koni).

psychomotoricke hry


- vhodné pre deti od 2,5 roka. Sú zamerané na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa (psychická, fyzická, sociálna stránka). Prostredníctvom priameho kontaktu so živým zvieraťom v rámci rôznych hier sa rozvíja ohľaduplnosť, schopnosť empatie a emociálna stránka dieťaťa.

rekondičné jazdy


- oddychové, relaxačné jazdenie. Vhodné hlavne pre vyťažených ľudí, ktorí pracujú s vysokým fyzickým a psychickým nasadením. Rekondičné jazdy sú obzvlášť vhodné pre ľudí unavených z častého jazdenia autom, neustáleho sedenia v kancelárii a pre tých, ktorí majú nedostatok pohybu a problémy s chrbticou.

základy jazdectva


- venujú sa rovnakou mierou jazdeckému umeniu, ako aj iným aktivitám spojeným s koňmi. Základ jazdenia bez strachu je nezávislý korektný sed, nácvik rovnováhy, správne ovládanie koňa a používanie jazdeckých povelov zo sedla aj zo zeme. Na tento účel je potrebné spoznať prirodzené správanie sa koní, ich potreby, charakter a povahu.

animoterapia


- je venovaná deťom, ktoré na koni jazdiť nemôžu, alebo na to ešte nemajú odvahu. Príjemnou formou prostredníctvom kontaktu s viacerými druhmi zvierat sa deti učia poznávať zákonitosti ich života a spôsob správania sa v ich prítomnosti.

tréning osobnosti  (nový kurz)


- na základe poznania vlastných schopností a zručností - zlepšenie sebahodnotenia a sebaovládania, prekonávanie strachu, budovanie sebadôvery, tréning špecifických zručností. Zodpovednosť za vlastné konanie, rozhodnosť, tímová spolupráca, techniky na sebapresadenie sa, ovládanie vlastného tela – reč tela, zlepšenie koordinácie, uvoľňovanie napätia, tréning tvorivosti, zlepšenie kreativity, schopnosti pozorovať , zlepšenie ovládania telesnej a psychickej stránky.

relaxácia s koňmi / sebapoznávanie   (nový kurz)


- pomocou špeciálne cielených aktivít s koňmi sa hravou nenáročnou formou účastníci učia lepšie precítiť a vnímať vlastné telo, lepšie ho ovládať, prehĺbiť koncentráciu, zvládať napätie a záťažové situácie. Nový rozmer vnímania pohybu a blízkeho kontaktu so živým tvorom. Ako si vytvárať vlastný priestor, hľadať vlastnú rovnováhu, zdolávať rôzne prekážky, prekonávať strach, zlepšiť koordináciu, budovať odvahu a zdravé sebavedomia. Oddychová forma.

teambuildingové aktivity  (nový kurz)


v spolupráci s koňmi. Tvorba skupiny, vyprofilovanie vodcu (riadenie, vedenie, individuálny prístup), zadávanie úloh, podpora tvorivosti, motivácie, súdržnosť, pomoc dávať aj prijímať, spolupráca.Hlavným prostriedkom je využitie skupinovej dynamiky na tvorbu skupiny s prirodzenou hierarchiou a vzťahmi v nej. Prítomnosť koní a nestrojené prostredie podporujú spontánne konanie jednotlivcov a odbúravajú predsudky, uzavretosť a pretvárku.