hipoterapia

Je špeciálny terapeutický prístup, pri ktorom sa využíva komplexné pôsobenie koňa na človeka, ako po stránke fyzickej tak i psychickej. Pri hipoterapii je nevyhnutná spolupráca celého tímu odborníkov. (terapeut, hipológ, rehabilitačný lekár, psychológ alebo psychiater a asistent). Kone využívané pre hipoterapiu musia prejsť špeciálnym výcvikom.

o spoločnosti

Hipoterapeutické centrum Hipony je občianske združenie, ktoré vykonáva hipoterapiu vo všetkých jej formách na vysokej odbornej úrovni. Počas svojej krátkej existencie preukázalo vysoký záujem o pomoc zdravotne postihnutým ľuďom a aj ľuďom s rôznymi špecifickými problémami. Našou snahou je rozvíjať túto jedinečnú formu terapie pomocou koní zapájaním sa do rôznych projektov. V rámci týchto projektov sa snažíme získavať finančnú pomoc aj pre deti v ústavoch, detských domovoch a pod.

priebeh terapie

Terapie prebiehajú individuálne(15 - 30 min.) alebo v skupinách (45 - 60 min.), v závislosti od druhu problému a stupňa postihnutia. Je vhodné ich navštevovať 2-3 krát do týždňa. Terapie sa uskutočňujú vonku na jazdiarni, v krytej jazdeckej hale alebo formou vychádzok do prírody. Pri hipoterapii sa používajú špeciálne vycvičené kone.

komu sú určené terapie

Terapie sú venované deťom (od 2,5 roka, v opodstatnených prípadoch už od 6 mesiacov) a dospelým, na základe odporučenia lekára alebo psychológa.
Hiporehabilitácia je vhodná hlavne pri poruchách hybnosti: neurologické ochorenia (detská mozgová obrna, sklerosis multiplex,stavy po traumách, zápaloch, poruchy koordinácie rovnováhy, chôdze, sedu, aktívneho držania trupu, hlavy, pohybových stereotypov, reči, úchopu a pod.) a ortopedické ochorenia (skoliózy, chybné držanie tela, hypermobilita a pod.)
Pedagogicko-psychologické jazdenie je určené hlavne deťom s poruchami správania, pozornosti, vnímania, reči, so zmyslovými a duševnými poruchami, poruchami učenia, problémami v emocionálnej a sociálnej oblasti, ako aj ľuďom s problémami ako organické duševné poruchy, schizofrénie, afektívne poruchy, neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresom, poruchy osobnosti, správania a emócií a pod. Hipoterapia ako celok je vhodnou formou terapie pri kombinovaných psychomotorických a senzomotorických postihnutiach.